C C C C A+ A A- X

Наредби

Нормативна уредба на споразумението по АПК:

Споразумение

 

Чл. 20. (1) В производство пред административните органи страните могат да сключат споразумение, ако то не противоречи на закона.

(2) Споразумението може да бъде сключено между административния орган и страните в производството или само между страните в производството. В последния случай административният орган одобрява писмено споразумението.

(3) Споразумението може да бъде сключено до влизането в сила или до оспорването на административния акт пред съд.

(4) Със сключването, съответно с одобряването на споразумението по ал. 2 административният акт се обезсилва.

(5) Споразумението се сключва в писмена форма и съдържа: обозначаване на органа, пред който е сключено, дата на сключване, страни, предмет и съдържание на споразумението, бележка за изчитането и приемането му и подписи на страните, както и име и подпис на длъжностното лице.

(6) Ако споразумението засяга въпроси, чието разрешаване изисква мнението или съгласието на друг орган, то се сключва, след като това мнение или съгласие бъде дадено.

(7) Ако със споразумението се засягат права или законни интереси на лице, което не е участвало в сключването му, споразумението не произвежда действие, докато не бъде одобрено от него писмено. Писменото одобрение става неразделна част от споразумението.

(8) Споразумението замества административния акт.

 

Споразумение пред съда

 

Чл. 178. (1) Споразумение може да се сключи пред съда при всяко положение на делото при условията, при които може да бъде сключено в производството пред административния орган, дори и ако последният е отказал потвърждаването му.

(2) В споразумението задължително участват всички страни по делото.

(3) Отказът на съда да потвърди споразумението може да се обжалва с частна жалба, подадена съвместно от страните по него.

(4) С определението, с което потвърждава споразумението, съдът обезсилва административния акт и прекратява делото.

(5) Определението може да бъде обжалвано само от страна, неучаствала в споразумението. Ако то бъде отменено, разглеждането на делото продължава.

(6) Потвърденото споразумение има значението на влязло в сила съдебно решение.

Институтът на споразумението, уреден в чл. 20 от АПК и чл. 178 от АПК, е нов за българския административен процес, но той има много предимства, тъй като позволява бързо приключване на съдебното производство с окончателен акт, а ако споразумението е сключено още във фазата по издаване на административния акт замества самият административен акт.

Със споразумението се дава възможност въпросите, предоставени на оперативната самостоятелност на административния орган, да бъдат решени по оптимален за страните и органа начин в рамките на закона. Изложените предимства на споразумението, както и принципите за служебното начало и за бързина и икономичност на производството, задължават административният орган да полага усилия за сключване на споразумение както във фазата на административното производство (чл.20 от АПК), така и във фазата на съдебното оспорване на издадения административен акт (чл.178 от АПК), и същото следва да намира все по-широко приложение в административния процес. Това зависи и от инициативността на страните в производството да предлагат на административния орган подобни споразумения, което могат да направят както във фазата по издаване на административния акт, така и във фазата на оспорването на административния акт пред съда във всяко положение на делото, за да защитят по максимално добър начин своя интерес, като по този начин правният проблем може се разреши бързо, лесно и ефективно.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация